Vặn Mình

Hoàng Xuân Sơn

cứ vặn vẹo        nhé
tang tình
bóng thì đứng thẳng
mà hình thì
        x
           i
                ê
                       u
đêm hôm
cơn mộng rất thiều
âm âm hố nhạc
dỗ        điều thuơng tâm
mình đứng.  đi
lúc mình nằm
đầy khuôn thước thợ bưng cằm
nguyệt.  thôi
gọi ôn nhu
phút qua đời
và bông lựu đỏ ngoài khơi đắm chìm
vặn mình
lên một dấu chim
hồ như oan trái
dõi
    tìm
mộ hoa

Hoàng Xuân Sơn
21/9/18
.