Tờ Mộng Rách Rồi truyện ngắn Hồ Đình Nghiêm

Tờ Mộng Rách Rồi 


truyện ngắn Hồ Đình Nghiêm
Tổ hợp Tân Thư - Thời Văn xuất bản 1991
Sách dầy 214 trang, gồm 12 truyện ngắn.
Bìa Khánh Trường
Phụ Bản của Đinh Cường và Võ Đình
Giá 12 Mỹ Kim.