Nắng Rớt Vườn Xuân thơ Trần Vấn Lệ

Nắng Rớt Vườn Xuân thơ Trần Vấn Lệ


Thời Văn xuất bản 1995
Sách dầy 146 trang.
Tựa Thời Văn trang79
Giá 10 Mỹ Kim