Nét Phẩy Bên Ngàn, trường thi Nguyễn Tiến

Trường thi của Nguyễn Tiến
Thời Văn xuất bản 1993
Sách dầy 152 trang, gồm 250 đoạn thơ
và hậu từ của tác giả
Bìa: Khánh Trường
Phụ Bản của Khánh Trường, Nguyên Khai và Võ Đình
Giá 10 Mỹ Kim