Nguyễn Công Trứ, Sự Nghiệp Và Thi Văn
Biên khảo của Trúc Lâm Nguyễn Xuyên

Biên khảo của Trúc Lâm Nguyễn Xuyên
Thời Văn xuất bản 1993
Sách dầy 247 trang, gồm 3 phần
- Sự nghiệp thân thế
- Thơ Văn
- Phụ Lục.
và lời tựa của tác giả
Giá 12 Mỹ Kim