Bài Ca Chí Lớn

Nguyễn Đức Lập

Dăm đứa bạn bè từ bốn phương
Gặp nhau rượu đắng trắng đêm trường
Ô hay!
Chí lớn trong thiên hạ
Nhắc lại càng thêm nỗi chán chường
Cạn chén này đi chén nữa thôi
Ta say! Quên hết chuyện buồn vui
Thế nhân còn mấy người xanh mắt
Thất thểu mình ta giữa chợ đời
Có phải ngươi vừa khóc đấy chăng?

Long lanh tròng mắt đọng tơ vàng
Đời buốn nhưng một đôi giòng lệ
Sao đủ trôi phăng nỗi bẽ bàng?
Ta với ngươi về thuở tóc xanh
Bao nhiêu mơ ước đã tan tành
Máu tim khô cạn thân mòn mỏi
Vẫn hát hoài câu :"Mộng vị thành"
Ngươi gọi mời ta miếng đỉnh chung
Xiêm y, xe ngựa, má môi hồng
Nghe ngươi mãn nguyện mà ta khóc
Ngán ngẫm làm sao kiếp chậu lồng
Rồi sáng mai này,ta cùng ai
Ngược xuôi cho hết tháng măm dài?
A ha ! Chí lớn trong thiên hạ
Ai dễ ngàn năm đến miệt mài?

Nguyễn Đức Lập